Spring til indhold

Vilkår og betingelser

De nedenstående vilkår og betingelser gælder alle reservationer, lavet gennem EVE’NT, medmindre andet er aftalt skriftligt. I tilfælde af ændringer og justeringer, vil disse fremgå i jeres kontrakt, under fanen Vilkår og Betingelser.

Reservation

Ved reservation af konferencer, events eller firmafester, kan pladser til tredje parts lokation, forhåndsreserveres i 7 arbejdsdage, hvorefter I kontaktes angående en eventuel endelig bestilling eller forlængelse af forhåndsreservation

Endeligt deltager antal, skal være EVE’NT i hænde senest 30 dage inden afviklingen. Yderligere op- eller nedjusteringer i deltagerantallet, følger tredjeparts betingelser, som I finder i kontrakten under Vilkår og Betingelser

Betaling

Ved endelig bestilling, opkræves depositum svarende til 50 % af kontraktsummen. Depositum skal betales senest 14 dage efter endelig bestilling. Såfremt depositum ikke betales rettidigt, betragtes det som afbestilling af arrangementet.

30 dage før afviklingen af det bestilte arrangement faktureres betalingen. Betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant.

Ved forsinket betaling pålægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned, samt rykker- og kompensationsgebyr.

Bestiller I jeres konference, event eller firmafest senere end 60 dage før arrangement dagen, bliver hele beløbet faktureret med 14 dage netto kontant efter endelig bestilling.

Bankforbindelse

Middelfart Sparekasse
Reg. nummer: 0759 Konto nummer: 3232 906978

IBAN: DK27 0759 3232 906978 BIC KODE: MISPDK21

Forbehold for prisændringer

Der tages forbehold for prisændringer.

EVE’NT forbeholder sig retten til at regulere priserne såfremt, der sker ændringer i priser fra leverandører, ligesom forhøjelse af moms, afgifter mv., som ligger uden for EVE’NT indflydelse, som kan medføre regulering af prisen. EVE’NT informerer jer, omgående om pristillæg og regulerer kontrakten med rette priser.

Endelig tages der forbehold for at regulere prisen, såfremt kunden ikke bidrager med de nødvendige oplysninger, og EVE’NT som følge heraf har et merarbejde vedrørende opfølgning og fremsendelse af påmindelser mv. EVE’NT sender i så fald et varsel herom.

Afbestilling

Hvis jeres arrangement skal flyttes eller annulleres, kan dette foretages på 2 forskellige måder.

  1. I kan annullere EVE’NT ydelse op mod 30 dage før afviklingsdagen. De timer som EVE’NT har brugt kan ikke refunderes, og opkrævning heraf vil ske ved modregning i depositummet. De resterende timer ændres til et tilgodehavende, som skal bruges inden 2 år fra annulleringsdatoen. Udspecificeret tilgodehavende vil I modtage pr. mail.
  2. I kan flytte jeres arrangement inden 30 dage før afvikling. I kan frit vælge en ny dato i løbet af de næste 14 arbejdsdage, forudsat der er ledigt på samme lokation. Kontrakten mellem EVE’NT, tredjepart og jer flyttes til en ny dato.

EVE’NT tager forbehold for andre regler og betingelser fra tredjepart. Disse betingelser, finder i ligeledes i jeres kontrakt under Vilkår og Betingelser.

Annullering kan kun foretages skriftligt.

Ansvarsbegrænsning

EVE’NT sigter mod at give den bedst mulige service og vores højeste prioritet er at sikre at jeres event/arrangement forløber som planlagt og at alle gæster er glade og tilfredse.

Hvis der skulle opstå fejl eller misforståelser, vil vi gøre vores ypperste på at løse sagen og hjælpe jer så godt og hurtigt som vi kan.

EVE’NT er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab på gæsternes egen medbragt ejendom.

EVE’NT er ligeledes ikke ansvarlig for personskader ved aktiviteter eller andre begivenheder. Instruktion og retningslinjer fra lokationens personale skal altid efterkommes.

EVE’NT er ikke ansvarlig for sygdom, som følger af manglende overholdelse af allergener, kosthensyn eller madforgiftning, medmindre forholdet kan tilskrives EVE’NT (ved manglende videregivelse af information til lokation mv).

Såfremt en deltager måtte blive syg efter afholdt event/arrangement, skal denne information være i EVE’NT hænde indenfor den frist, som er fastsat af lokationens betingelser. Disse betingelser, finder i ligeledes i jeres kontrakt under Vilkår og Betingelser. EVE’NT vil herefter bistå jer med videre undersøgelse og eventuel refundering.

Alle henvendelser skal senest rettes skriftligt til
info@eve-nt.dk inden 60 dage efter jeres event/arrangement.

Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i disse betingelser eller aftalegrundlaget generelt, så er EVE’NT ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for EVE’NTs kontrol, og som EVE’NT ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, epidemier, hærværk og arbejdsstridigheder.

Tvister

Ved yderligere tvister angående fortolkning eller brug af denne aftale skal afgøres ved en dansk domstol, med Retten i Kolding som første instans.

Behandling af personoplysninger

EVE’NT behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I forbindelse med jeres arrangement hos EVE’NT, har I oplyst en række personoplysninger, herunder særligt:

⦁ Navn
⦁ Stilling
⦁ E-mailadresse
⦁ Telefonnummer

Der kan endvidere være afgivet oplysninger om allergener, kosthensyn, deltagernavne mv.

De personoplysninger, som I afgiver, behandler vi med det formål at ekspedere og planlægge jeres event, idet det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af aftalen.

Hvis I har hyret EVE’NT til en opgave/serviceydelse, hvor en tredjepart har behov for jeres oplysninger, eksempelvis værelses booking og kosthensyn, vil oplysningerne om jeres navne, telefon nummer, e-mailadresse og kosthensyn blive udleveret til den relevante tredjepart.

Opbevaringsperiode

EVE’NT opbevarer jeres oplysninger som udgangspunkt indtil to år efter udgangen af det regnskabsår, hvori de blev indsamlet, således I lettere kan hyre EVE’NT en anden gang.

Såfremt der i lovgivningen er pålagt os at opbevare oplysningerne i en længere periode end anført ovenfor, opbevares jeres oplysninger i henhold til perioden fastsat i lovgivningen. Dette kunne eksempelvis være regnskabsmateriale, der skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.

Såfremt der måtte bestå en tvist, forbeholder vi os ret til at opbevare jeres oplysninger indtil to år efter endelig afgørelse af tvisten.

Jeres rettigheder

Den registrerede har følgende rettigheder:

⦁ Ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om vedkommende
⦁ Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
⦁ I visse tilfælde, ret til at få oplysninger slettet
⦁ I visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen
⦁ Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling
⦁ Ret til dataportabilitet.

For at gøre brug af disse rettigheder, skal den registrerede kontakte os på info@eve-nt.dk

Hvis du ønsker at klage over EVE’NTs behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.